• Màng sơn siêu bóng
  • Cứng
  • Ánh ngọc trai
  • Độ bền màu tối ưu
  • Trà rửa tối ưu